MỞ BÁN TRANG PHỤC ENZO CHIẾN BINH TRĂNG KHUYẾT

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết

NỘI DUNG

Combo tướng và trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết có giá 679 quân huy thay vì 968 quân huy

Trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết có giá 299 quân huy thay vì 429 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 10 - 23/09/2019

Tin tức khác