MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY TUYỆT SẮC

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Giấy Tuyệt Sắc

NỘI DUNG

Rương Giấy Tuyệt Sắc có chứa một trong các vật phẩm sau:

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x100

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x10

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x5

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x2

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

THỜI GIAN

Từ 05 - 10/5

Tin tức khác