MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY TUYỆT SẮC CAO CẤP - CƠ HỘI NHẬN TỚI 300 GIẤY CHỈ VỚI 49 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Mở bán Rương Giấy Tuyệt Sắc Cao Cấp

NỘI DUNG

Rương Giấy Tuyệt Sắc Cao Cấp có chứa một trong các vật phẩm sau:

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 300

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 30

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 10

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 5

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 3

THỜI GIAN

Từ 05 - 10/5

Tin tức khác