MỞ BÁN RƯƠNG TINH HỆ MAY MẮN - 50% NHẬN SKIN S HỮU HẠN

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Tinh Hệ may mắn

NỘI DUNG

Rương Tinh Hệ may mắn chứa một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1 trang phục: Florentino Giám sát tinh hệ / D'Arcy Đô đốc tinh hệ / Veres Gián điệp tinh hệ

Huy hiệu Lá Vàng x1

THỜI GIAN

Từ ngày 22/11 - 25/11/2022

Tin tức khác