Ra mắt sự kiện Bậc Thầy Nhiệm Vụ

Viết bởi Valeri

Hội đồng ra mắt sự kiện chào hè: Bậc Thầy Nhiệm Vụ

Thể Lệ

  • Sự kiện diễn ra từ 1.6 đến 10.6
  • Kiện tướng sẽ được chọn 1 quà để nhận ở cuối sự kiện
  • Sau khi chọn quà, kiện tướng sẽ nhận được 10 nhiệm vụ tương ứng gồm 5 nhiệm vụ Dễ và 5 nhiệm vụ Khó
  • Độ khó của nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên đối với từng người
  • Khi hoàn tất nhiệm vụ Khó, kiện tướng có thể giúp người khác 1 lần cho ngày tương ứng
    • (Hoàn tất Khó ngày 1 có thể giúp người khác hoàn tất Khó ngày 1, bất kể họ đang giữ nhiệm vụ gì)
  • Kiện tướng còn có thể trao đổi quà với bạn bè thông qua mã mời. Người được mời buộc phải đồng ý để hoàn tất việc trao đổi.
  • Trao đổi quà không ảnh hưởng đến tiến trình và danh sách nhiệm vụ

Danh sách quà có thể ra

Quà Số lượng thấp nhất Số lượng cao nhất
Sao bảo hộ 1 3
Giấy tuyệt sắc 1 20
Giấy S 1 10
Giấy A 5 100
Giấy Huyền Bí 10 100
Thẻ đổi tên 1 1
Chọn 1 Ngọc III 1 1
Ruby 50 200
Thẻ Vàng 1 1
Thẻ EXP 1 1
Thẻ MVP Bại 1 1
Avatar 1 1
Emote 1 1
Điệu nhảy 1 1

Tin tức khác