Gameplay

1v1 PVP – Thành phố đen

Đơn đấu (Thành phố đen): là chế độ chơi 1vs1, tại đây chỉ có duy nhất 1 đường và không có tài nguyên rừng. Bản đồ này dành cho 2 người chơi muốn thể hiện các kĩ năng của bản thân với nhau.