Gameplay

5v5 ARAM – Hỗn loạn đường giữa

Hồn loạn đường giữa xảy ra ở Đấu trường độc đạo. Đây là bản đồ đấu 5v5 nhưng chỉ có 1 đường di chuyển duy nhất, đồng thời không hề có tài nguyên rừng.