• Đỏ II Tốc đánh/Máu/Giáp

  Tốc đánh +0.6%

  Máu tối đa +21.1

  Giáp +1.4

   

 • Đỏ II Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +1.3

  Xuyên giáp +2.3

 • Đỏ II Công vật lý

  Công vật lý +2

   

 • Đỏ II Tốc đánh/Tỷ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1%

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

 • Đỏ II Công phép/Xuyên giáp phép

  Công phép +2.6

  Xuyên giáp phép +1.5%

 • Đỏ II Công phép

  Công phép +3.3

 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.4%

  Sát thương chí mạng +2.3%

 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng1

  Tỷ lệ chí mạng +1%

 • Tím II Máu tối đa

  Máu tối đa +46.9
 • Tím II Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1

  Tốc chạy +0.6%

 • Tím II Tỷ lệ chí mạng/Máu

  Máu tối đa +37.5

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

 • Tím II Hút máu

  Hút máu +1%

 • Tím II Máu/Hồi máu/Tốc chạy

  Máu tối đa +28.1

  Hồi máu/5s +3.3

  Tốc chạy +0.3%

 • Tím II Tốc đánh/Chạy

  Tốc đánh +0.6%

  Tốc chạy +0.6%

 • Đỏ III Công phép

  Công phép +5.3
 • Đỏ III Công Vật lý

  Công vật lý +3.2
 • Đỏ III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +2

  Xuyên giáp +3.6

 • Đỏ III Công vật lý/Hút máu

  Công vậy lý +2.5

  Hút máu +0.5%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.7%

  Sát thương chí mạng +3.6%

 • Đỏ III Tốc đánh/Máu/Giáp

  Tốc đánh +1%

  Máu tối đa +33.7

  Giáp +2.3

 • Đỏ III Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +4.2

  Xuyên giáp phép +2.4

 • Đỏ III Công phép/Tốc đánh

  Công phép +4.2

  Tốc đánh +0.6%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1.6%
 • Đỏ III Tốc đánh/Tỉ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

 • Tím III Máu tối đa

  Máu tối đa +75
 • Tím III Hút máu phép

  Hút máu phép +1.6%
 • Tím III Tỉ lệ chí mạng/Máu tối đa

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Máu tối đa +60

 • Tím III Hút máu

  Hút máu +1.6%
 • Tím III Máu tối đa/Hồi máu

  Máu tối đa +60

  Hồi máu/5s +4.5

 • Tím III Hút máu/Thủ phép

  Hút máu +1%

  Giáp phép +4.1

 • Tím III Công phép/Hút máu phép

  Công phép +2.4

  Hút máu phép +1%

 • Tím III Máu/Hồi máu/Tốc chạy

  Máu tối đa +45

  Hồi máu/5s +5.2

  Tốc chạy +0.4%

 • Tím III Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1.6

  Tốc chạy +1%

 • Tím III Tốc đánh/Tốc chạy

  Tốc đánh +1%

  Tốc chạy +1%

 • Xanh III Giáp

  Giáp +9
 • Xanh III Giáp/Giáp phép

  Giáp +5

  Giáp phép +5

 • Xanh III Máu tối đa/Giám hồi chiêu

  Máu tối đa +37.5

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Xanh III Giáp phép

  Giáp phép +9
 • Xanh III Công phép/Giảm hồi chiêu

  Công phép +2.4

  Giảm hồi chiêu +0.7%

 • Xanh III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.9

  Xuyên giáp +6.4

 • Xanh III Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Tốc đánh +0.6%

  Xuyên giáp phép +6.4

 • Xanh III Giảm hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +1%
 • Xanh III Hút máu phép/Giáp

  Hút máu phép +0.7%

  Giáp +5.9

 • Xanh III Giáp/Giáp phép/Hồi chiêu

  Giáp +2.7

  Giáp phép +2.7

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Đỏ II Công phép/Tốc đánh

  Công phép +2.6

  Tốc đánh +0.4%

 • Đỏ II Công vật lý/Hút máu

  Công vật lý +1.6

  Hút máu +0.3%

 • Tím II Hút máu phép

  Hút máu phép +1%
 • Tím II Công/Hút máu phép

  Công phép +1.5

  Hút máu phép +0.6%

 • Tím II Hút máu/Giáp phép

  Giáp phép +4.1

  Hút máu +1%

 • Tím II Máu/Hồi máu

  Máu tối đa +37.5

  Hồi máu/5s +2.8

 • Xanh II Giáp

  Giáp +5.6
 • Xanh II Giáp/Giáp phép

  Giáp +3.1

  Giáp phép 3.1

 • Xanh II Máu/Hồi chiêu

  Máu tối đa +23.4

  Giảm hồi chiêu +0.4%

 • Xanh II Giáp phép

  Giáp phép +5.6
 • Xanh II Công phép/Hồi chiêu

  Công phép +1.5

  Giảm hồi chiêu +0.4%

 • Xanh II Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.6

  Xuyên giáp +4

 • Xanh II Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Xuyên giáp phép +4

  Tốc đánh +0.4%

 • Xanh II Hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +0.6%
 • Xanh II Hút phép/Giáp

  Giáp +3.7

  Hút máu phép +0.4%

 • Xanh II Giáp/Giáp phép/Hồi chiêu

  Giáp +1.7

  Giáp phép +1.7

  Giảm hồi chiêu +0.4%

 • Xanh I Giáp

  Giáp +2.7
 • Xanh I Giáp/Giáp phép

  Giáp +1.5

  Giáp phép +1.5

 • Xanh I Máu/Hồi chiêu

 • Xanh I Giáp phép

 • Xanh I Công phép/Hồi chiêu

  Công phép +0.7

  Giảm hồi chiêu +0.2%

 • Xanh I Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.3

  Xuyên giáp +1.9

 • Xanh I Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Xuyên giáp +1.9

  Tốc đánh +0.2%

 • Xanh I Hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +0.3%
 • Xanh I Hút phép/Giáp

  Giáp +1.8

  Hút máu phép +0.2%

 • Xanh I Giáp/Giáp phép/Hồi chiêu

  Giáp +0.8

  Giáp phép +0.8

  Giảm hồi chiêu +0.2%

 • Đỏ I Công phép

  Công phép +1.6
 • Đỏ I Công vật lý

  Công vật lý +1
 • Đỏ I Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.6

  Xuyên giáp +1.1

 • Đỏ I Công vật lý/Hút máu

  Công vật lý +0.8

  Hút máu +0.2%

 • Đỏ I Tỷ lệ/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.2%

  Sát thương chí mạng +1.1%

 • Đỏ I Tốc đánh/Máu/Giáp

  Giáp +0.7

  Máu tối đa +10.1

  Tốc đánh +0.3%

 • Đỏ I Công/Xuyên giáp phép

  Công phép +1.3

  Xuyên giáp phép +0.7

 • Đỏ I Công phép/Tốc đánh

  Công phép +1.3

  Tốc đánh +0.2%

 • Đỏ I Tỷ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%
 • Đỏ I Tốc đánh/Tỷ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.2%

  Tốc đánh +0.5%

 • Tím I Máu

  Máu tối đa +22.5
 • Tím I Hút máu phép

  Hút máu phép +0.5%
 • Tím I Hút máu

  Hút máu +0.5%
 • Tím I Tỷ lệ chí mạng/Máu

  Máu tối đa +18

  Tỷ lệ chí mạng +0.2%

 • Tím I Máu/Hồi máu

  Máu tối đa +18

  Hồi máu/5s +1.4

 • Tím I Hút máu/Giáp phép

  Giáp phép +1.2

  Hút máu +0.3%

 • Tím I Công/Hút máu phép

  Công phép +0.7

  Hút máu phép +0.3%

 • Tím I Máu/Hồi máu/Tốc chạy

  Máu tối đa +13.5

  Tốc chạy +0.1%

  Hồi máu/5s +1.6

 • Tím I Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +0.5

  Tốc chạy +0.3%

 • Tím I Tốc đánh/chạy

  Tốc chạy +0.3%

  Tốc đánh +0.3%