Học viện liên quân

Chào mừng kiện tướng đến với HỌC VIỆN LIÊN QUÂN. Tại đây kiện tướng có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin về Liên Quân Mobile, kéo xuống dưới để tìm hiểu thông tin chi tiết

 • Đỏ II Tốc đánh/Máu/Giáp

  Tốc đánh +0.6%

  Máu tối đa +21.1

  Giáp +1.4

   

 • Đỏ II Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +1.3

  Xuyên giáp +2.3

 • Đỏ II Công vật lý

  Công vật lý +2

   

 • Đỏ II Tốc đánh/Tỷ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1%

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

 • Đỏ II Công phép/Xuyên giáp phép

  Công phép +2.6

  Xuyên giáp phép +1.5%

 • Đỏ II Công phép

  Công phép +3.3

 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.4%

  Sát thương chí mạng +2.3%

 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng1

  Tỷ lệ chí mạng +1%

 • Tím II Máu tối đa

  Máu tối đa +46.9
 • Tím II Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1

  Tốc chạy +0.6%

 • Tím II Tỷ lệ chí mạng/Máu

  Máu tối đa +37.5

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

 • Tím II Hút máu

  Hút máu +1%

 • Tím II Máu/Hồi máu/Tốc chạy

  Máu tối đa +28.1

  Hồi máu/5s +3.3

  Tốc chạy +0.3%

 • Tím II Tốc đánh/Chạy

  Tốc đánh +0.6%

  Tốc chạy +0.6%

 • Đỏ III Công phép

  Công phép +5.3
 • Đỏ III Công Vật lý

  Công vật lý +3.2
 • Đỏ III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +2

  Xuyên giáp +3.6

 • Đỏ III Công vật lý/Hút máu

  Công vậy lý +2.5

  Hút máu +0.5%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.7%

  Sát thương chí mạng +3.6%

 • Đỏ III Tốc đánh/Máu/Giáp

  Tốc đánh +1%

  Máu tối đa +33.7

  Giáp +2.3

 • Đỏ III Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +4.2

  Xuyên giáp phép +2.4

 • Đỏ III Công phép/Tốc đánh

  Công phép +4.2

  Tốc đánh +0.6%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1.6%
 • Đỏ III Tốc đánh/Tỉ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

 • Tím III Máu tối đa

  Máu tối đa +75
 • Tím III Hút máu phép

  Hút máu phép +1.6%
 • Tím III Tỉ lệ chí mạng/Máu tối đa

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Máu tối đa +60

 • Tím III Hút máu

  Hút máu +1.6%
 • Tím III Máu tối đa/Hồi máu

  Máu tối đa +60

  Hồi máu/5s +4.5

 • Tím III Hút máu/Thủ phép

  Hút máu +1%

  Giáp phép +4.1

 • Tím III Công phép/Hút máu phép

  Công phép +2.4

  Hút máu phép +1%

 • Tím III Máu/Hồi máu/Tốc chạy

  Máu tối đa +45

  Hồi máu/5s +5.2

  Tốc chạy +0.4%

 • Tím III Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1.6

  Tốc chạy +1%

 • Tím III Tốc đánh/Tốc chạy

  Tốc đánh +1%

  Tốc chạy +1%

 • Xanh III Giáp

  Giáp +9
 • Xanh III Giáp/Giáp phép

  Giáp +5

  Giáp phép +5

 • Xanh III Máu tối đa/Giám hồi chiêu

  Máu tối đa +37.5

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Xanh III Giáp phép

  Giáp phép +9
 • Xanh III Công phép/Giảm hồi chiêu

  Công phép +2.4

  Giảm hồi chiêu +0.7%

 • Xanh III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.9

  Xuyên giáp +6.4

 • Xanh III Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Tốc đánh +0.6%

  Xuyên giáp phép +6.4

 • Xanh III Giảm hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +1%
 • Xanh III Hút máu phép/Giáp

  Hút máu phép +0.7%

  Giáp +5.9

 • Xanh III Giáp/Giáp phép/Hồi chiêu

  Giáp +2.7

  Giáp phép +2.7

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Đỏ II Công phép/Tốc đánh

  Công phép +2.6

  Tốc đánh +0.4%

 • Đỏ II Công vật lý/Hút máu

  Công vật lý +1.6

  Hút máu +0.3%

 • Tím II Hút máu phép

  Hút máu phép +1%
 • Tím II Công/Hút máu phép

  Công phép +1.5

  Hút máu phép +0.6%

 • Tím II Hút máu/Giáp phép

  Giáp phép +4.1

  Hút máu +1%

 • Tím II Máu/Hồi máu

  Máu tối đa +37.5

  Hồi máu/5s +2.8

 • Xanh II Giáp

  Giáp +5.6
 • Xanh II Giáp/Giáp phép

  Giáp +3.1

  Giáp phép 3.1

 • Xanh II Máu/Hồi chiêu

  Máu tối đa +23.4

  Giảm hồi chiêu +0.4%

 • Xanh II Giáp phép

  Giáp phép +5.6
 • Xanh II Công phép/Hồi chiêu

  Công phép +1.5

  Giảm hồi chiêu +0.4%

 • Xanh II Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.6

  Xuyên giáp +4

 • Xanh II Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Xuyên giáp phép +4

  Tốc đánh +0.4%

 • Xanh II Hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +0.6%
 • Xanh II Hút phép/Giáp

  Giáp +3.7

  Hút máu phép +0.4%

 • Xanh II Giáp/Giáp phép/Hồi chiêu

  Giáp +1.7

  Giáp phép +1.7

  Giảm hồi chiêu +0.4%

 • Xanh I Giáp

  Giáp +2.7
 • Xanh I Giáp/Giáp phép

  Giáp +1.5

  Giáp phép +1.5

 • Xanh I Máu/Hồi chiêu

 • Xanh I Giáp phép

 • Xanh I Công phép/Hồi chiêu

  Công phép +0.7

  Giảm hồi chiêu +0.2%

 • Xanh I Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.3

  Xuyên giáp +1.9

 • Xanh I Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Xuyên giáp +1.9

  Tốc đánh +0.2%

 • Xanh I Hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +0.3%
 • Xanh I Hút phép/Giáp

  Giáp +1.8

  Hút máu phép +0.2%

 • Xanh I Giáp/Giáp phép/Hồi chiêu

  Giáp +0.8

  Giáp phép +0.8

  Giảm hồi chiêu +0.2%

 • Đỏ I Công phép

  Công phép +1.6
 • Đỏ I Công vật lý

  Công vật lý +1
 • Đỏ I Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.6

  Xuyên giáp +1.1

 • Đỏ I Công vật lý/Hút máu

  Công vật lý +0.8

  Hút máu +0.2%

 • Đỏ I Tỷ lệ/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.2%

  Sát thương chí mạng +1.1%

 • Đỏ I Tốc đánh/Máu/Giáp

  Giáp +0.7

  Máu tối đa +10.1

  Tốc đánh +0.3%

 • Đỏ I Công/Xuyên giáp phép

  Công phép +1.3

  Xuyên giáp phép +0.7

 • Đỏ I Công phép/Tốc đánh

  Công phép +1.3

  Tốc đánh +0.2%

 • Đỏ I Tỷ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%
 • Đỏ I Tốc đánh/Tỷ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.2%

  Tốc đánh +0.5%

 • Tím I Máu

  Máu tối đa +22.5
 • Tím I Hút máu phép

  Hút máu phép +0.5%
 • Tím I Hút máu

  Hút máu +0.5%
 • Tím I Tỷ lệ chí mạng/Máu

  Máu tối đa +18

  Tỷ lệ chí mạng +0.2%

 • Tím I Máu/Hồi máu

  Máu tối đa +18

  Hồi máu/5s +1.4

 • Tím I Hút máu/Giáp phép

  Giáp phép +1.2

  Hút máu +0.3%

 • Tím I Công/Hút máu phép

  Công phép +0.7

  Hút máu phép +0.3%

 • Tím I Máu/Hồi máu/Tốc chạy

  Máu tối đa +13.5

  Tốc chạy +0.1%

  Hồi máu/5s +1.6

 • Tím I Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +0.5

  Tốc chạy +0.3%

 • Tím I Tốc đánh/chạy

  Tốc chạy +0.3%

  Tốc đánh +0.3%