• Đỏ I Công Vật Lý

  Công vật lý +0.9
 • Đỏ I Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%
 • Đỏ I Công phép

  Công phép +1.5
 • Đỏ I Tốc đánh

  Tốc đánh +0.6%
 • Tím I Máu tối đa

  Máu tối đa +21
 • Tím I Hồi máu 5s

  Hồi máu/5s +4.2
 • Tím I Hút máu

  Hút máu +0.4%
 • Tím I Hút máu phép

  Hút máu phép +0.4%
 • Lục I Giáp

  Giáp +2.5
 • Lục I Giáp phép

  Giáp phép +2.5
 • Lục I Xuyên giáp

  Xuyên giáp +2.2
 • Lục I Xuyên giáp phép

  Xuyên giáp phép +2.2
 • Đỏ II Tốc đánh

  Tốc đánh +1.2%
 • Đỏ II Công vật lý/Máu tối đa

  Công vật lý +1.5

  Máu tối đa +13.5

 • Đỏ II Công vật lý/Tốc đánh

  Công vật lý +1.5

  Tốc đánh +0.4%

 • Đỏ II Lốc Xoáy

  Tốc đánh +0.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

  Sát thương chí mạng +1.1%

 • Đỏ II Công phép/Tỉ lệ chí mạng

  Công phép +2.5

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

 • Đỏ II Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +2.5

  Xuyên giáp phép +1.4

 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1%
 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Sát thương chí mạng +2%

 • Tím II Máu tối đa

  Máu tối đa +45
 • Tím II Máu tối đa/Tốc chạy

  Máu tối đa +13.5

  Tốc chạy +0.7%

 • Tím II Hồi máu

  Hồi máu/5s +9
 • Tím II Khám phá

  Công phép +1.4 

  Hút máu phép +0.8%

  Giáp phép +1.6

 • Tím II Tốc đánh/Hút máu

  Tốc đánh +0.4%

  Hút máu +0.8%

 • Tím II Công vật lý/Máu tối đa

  Công vật lý +0.6

  Máu tối đa +36

 • Tím II Máu tối đa/Giáp

  Máu tối đa +36

  Giáp +1.6

 • Tím II Phẫn nộ

  Tốc đánh +0.4%

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

  Tốc chạy +0.5%

 • Lục II Giáp

  Giáp +5.4
 • Lục II Giáp phép

  Giáp phép +5.4
 • Lục II Tốc đánh/Giảm hồi chiêu

  Tốc đánh +0.4%

  Giảm hồi chiêu +0.5%

 • Lục II Hồi máu/Giáp

  Hồi máu/5s +4.5

  Giáp +3.2

 • Lục II Hút máu phép/Giáp phép

  Hút máu phép +0.5%

  Giáp phép +3.2

 • Lục II Công phép/Xuyên giáp phép

  Công phép +0.9

  Xuyên giáp phép +3.8

 • Lục II Tiềm năng

  Máu tối đa +15.7

  Hồi máu/5s +3.1

  Giảm hồi chiêu +0.3%

 • Lục II Máu tối đa/Xuyên giáp

  Máu tối đa +13.5

  Xuyên giáp +3.8

 • Đỏ III Công phép

  Công phép +5.3
 • Đỏ III Công Vật lý

  Công vật lý +3.2
 • Đỏ III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +2

  Xuyên giáp +3.6

 • Đỏ III Công vật lý/Hút máu

  Công vậy lý +2.5

  Hút máu +0.5%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.7%

  Sát thương chí mạng +3.6%

 • Đỏ III Kim thân

  Tốc đánh +1%

  Máu tối đa +33.7

  Giáp +2.3

 • Đỏ III Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +4.2

  Xuyên giáp phép +2.4

 • Đỏ III Công phép/Tốc đánh

  Công phép +4.2

  Tốc đánh +0.6%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1.6%
 • Đỏ III Tốc đánh/Tỉ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

 • Tím III Máu tối đa

  Máu tối đa +75
 • Tím III Hút máu phép

  Hút máu phép +1.6%
 • Tím III Tỉ lệ chí mạng/Máu tối đa

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Máu tối đa +60

 • Tím III Hút máu

  Hút máu +1.6%
 • Tím III Máu tối đa/Hồi máu

  Máu tối đa +60

  Hồi máu/5s +4.5

 • Tím III Hút máu/Thủ phép

  Hút máu +1%

  Giáp phép +4.1

 • Tím III Công phép/Hút máu phép

  Công phép +2.4

  Hút máu phép +1%

 • Tím III Bảo vệ

  Máu tối đa +45

  Hồi máu/5s +5.2

  Tốc chạy +0.4%

 • Tím III Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1.6

  Tốc chạy +1%

 • Tím III Tốc đánh/Tốc chạy

  Tốc đánh +1%

  Tốc chạy +1%

 • Lục III Giáp

  Giáp +9
 • Lục III Giáp/Giáp phép

  Giáp +5

  Giáp phép +5

 • Lục III Máu tối đa/Giám hồi chiêu

  Máu tối đa +37.5

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Lục III Giáp phép

  Giáp phép +9
 • Lục III Công phép/Giảm hồi chiêu

  Công phép +2.4

  Giảm hồi chiêu +0.7%

 • Lục III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.9

  Xuyên giáp +6.4

 • Lục III Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Tốc đánh +0.6%

  Xuyên giáp phép +6.4

 • Lục III Giảm hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +1%
 • Lục III Hút máu phép/Giáp

  Hút máu phép +0.7%

  Giáp +5.9

 • Lục III Thánh quang

  Giáp +2.7

  Giáp phép +2.7

  Giảm hồi chiêu +0.6%