Học viện liên quân

Chào mừng kiện tướng đến với HỌC VIỆN LIÊN QUÂN. Tại đây kiện tướng có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin về Liên Minh Mobile, kéo xuống dưới để tìm hiểu thông tin chi tiết

 • Đỏ I Công Vật Lý

  Công vật lý +0.9
 • Đỏ I Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%
 • Đỏ I Công phép

  Công phép +1.5
 • Đỏ I Tốc đánh

  Tốc đánh +0.6%
 • Tím I Máu tối đa

  Máu tối đa +21
 • Tím I Hồi máu 5s

  Hồi máu/5s +4.2
 • Tím I Hút máu

  Hút máu +0.4%
 • Tím I Hút máu phép

  Hút máu phép +0.4%
 • Lục I Giáp

  Giáp +2.5
 • Lục I Giáp phép

  Giáp phép +2.5
 • Lục I Xuyên giáp

  Xuyên giáp +2.2
 • Lục I Xuyên giáp phép

  Xuyên giáp phép +2.2
 • Đỏ II Tốc đánh

  Tốc đánh +1.2%
 • Đỏ II Công vật lý/Máu tối đa

  Công vật lý +1.5

  Máu tối đa +13.5

 • Đỏ II Công vật lý/Tốc đánh

  Công vật lý +1.5

  Tốc đánh +0.4%

 • Đỏ II Lốc Xoáy

  Tốc đánh +0.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

  Sát thương chí mạng +1.1%

 • Đỏ II Công phép/Tỉ lệ chí mạng

  Công phép +2.5

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

 • Đỏ II Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +2.5

  Xuyên giáp phép +1.4

 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1%
 • Đỏ II Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Sát thương chí mạng +2%

 • Tím II Máu tối đa

  Máu tối đa +45
 • Tím II Máu tối đa/Tốc chạy

  Máu tối đa +13.5

  Tốc chạy +0.7%

 • Tím II Hồi máu

  Hồi máu/5s +9
 • Tím II Khám phá

  Công phép +1.4 

  Hút máu phép +0.8%

  Giáp phép +1.6

 • Tím II Tốc đánh/Hút máu

  Tốc đánh +0.4%

  Hút máu +0.8%

 • Tím II Công vật lý/Máu tối đa

  Công vật lý +0.6

  Máu tối đa +36

 • Tím II Máu tối đa/Giáp

  Máu tối đa +36

  Giáp +1.6

 • Tím II Phẫn nộ

  Tốc đánh +0.4%

  Tỷ lệ chí mạng +0.3%

  Tốc chạy +0.5%

 • Lục II Giáp

  Giáp +5.4
 • Lục II Giáp phép

  Giáp phép +5.4
 • Lục II Tốc đánh/Giảm hồi chiêu

  Tốc đánh +0.4%

  Giảm hồi chiêu +0.5%

 • Lục II Hồi máu/Giáp

  Hồi máu/5s +4.5

  Giáp +3.2

 • Lục II Hút máu phép/Giáp phép

  Hút máu phép +0.5%

  Giáp phép +3.2

 • Lục II Công phép/Xuyên giáp phép

  Công phép +0.9

  Xuyên giáp phép +3.8

 • Lục II Tiềm năng

  Máu tối đa +15.7

  Hồi máu/5s +3.1

  Giảm hồi chiêu +0.3%

 • Lục II Máu tối đa/Xuyên giáp

  Máu tối đa +13.5

  Xuyên giáp +3.8

 • Đỏ III Công phép

  Công phép +5.3
 • Đỏ III Công Vật lý

  Công vật lý +3.2
 • Đỏ III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +2

  Xuyên giáp +3.6

 • Đỏ III Công vật lý/Hút máu

  Công vậy lý +2.5

  Hút máu +0.5%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.7%

  Sát thương chí mạng +3.6%

 • Đỏ III Kim thân

  Tốc đánh +1%

  Máu tối đa +33.7

  Giáp +2.3

 • Đỏ III Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +4.2

  Xuyên giáp phép +2.4

 • Đỏ III Công phép/Tốc đánh

  Công phép +4.2

  Tốc đánh +0.6%

 • Đỏ III Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1.6%
 • Đỏ III Tốc đánh/Tỉ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

 • Tím III Máu tối đa

  Máu tối đa +75
 • Tím III Hút máu phép

  Hút máu phép +1.6%
 • Tím III Tỉ lệ chí mạng/Máu tối đa

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Máu tối đa +60

 • Tím III Hút máu

  Hút máu +1.6%
 • Tím III Máu tối đa/Hồi máu

  Máu tối đa +60

  Hồi máu/5s +4.5

 • Tím III Hút máu/Thủ phép

  Hút máu +1%

  Giáp phép +4.1

 • Tím III Công phép/Hút máu phép

  Công phép +2.4

  Hút máu phép +1%

 • Tím III Bảo vệ

  Máu tối đa +45

  Hồi máu/5s +5.2

  Tốc chạy +0.4%

 • Tím III Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1.6

  Tốc chạy +1%

 • Tím III Tốc đánh/Tốc chạy

  Tốc đánh +1%

  Tốc chạy +1%

 • Lục III Giáp

  Giáp +9
 • Lục III Giáp/Giáp phép

  Giáp +5

  Giáp phép +5

 • Lục III Máu tối đa/Giám hồi chiêu

  Máu tối đa +37.5

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Lục III Giáp phép

  Giáp phép +9
 • Lục III Công phép/Giảm hồi chiêu

  Công phép +2.4

  Giảm hồi chiêu +0.7%

 • Lục III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.9

  Xuyên giáp +6.4

 • Lục III Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Tốc đánh +0.6%

  Xuyên giáp phép +6.4

 • Lục III Giảm hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +1%
 • Lục III Hút máu phép/Giáp

  Hút máu phép +0.7%

  Giáp +5.9

 • Lục III Thánh quang

  Giáp +2.7

  Giáp phép +2.7

  Giảm hồi chiêu +0.6%