MỞ BÁN RƯƠNG GIẤY TUYỆT SẮC CHẮC CÚ - CƠ HỘI NHẬN TỚI 500 GIẤY CHỈ 26 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng
Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Giấy Tuyệt Sắc Chắc Cú

NỘI DUNG

Rương Giấy Tuyệt Sắc Chắc Cú có chứa một trong các vật phẩm sau:

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 500

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 20

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 8

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 4

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 2

THỜI GIAN

Từ ngày 21 - 25/07

Tin tức khác