Mở bán trang phục Paine Tử xà Bá tước

Viết bởi m3gusta

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Mở bán trang phục Paine Tử xà Bá tước

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 22/03/2024 - 28/03/2024: Trang phục Paine Tử xà Bá tước sẽ có giá 499 quân huy (Giá gốc 799QH)

Sau ngày 28/03/2024 Trang phục sẽ được bán trực tiếp trong Shop với giá 799QH

Tin tức khác